Emma Motion

Emma Motion Algemene Voorwaarden Website

Deze algemene voorwaarden (hierna: “de Voorwaarden”) vormen de basis van de overeenkomst die de gebruiker (hierna ook wel: “u”) met Emma Matrazen GmbH, Wilhelm–Leuschner–Str. 78, 60329 Frankfurt am Main, Duitsland (hierna ook wel: “Emma Sleep”, “wij”, of “ons”). U kunt de Voorwaarden gratis inzien via onze website https://emma-motion.be (hierna: “Website”). U kunt enkel gebruik maken van deze Website indien u de Voorwaarden accepteert en indien u zich daaraan houdt.

1. Voorwaarden voor gebruik

1.1. Uw gebruik van onze Website impliceert dat u de Voorwaarden hebt gelezen, hebt begrepen en akkoord bent met de inhoud. Vanaf dat moment bent u gebonden aan de Voorwaarden en gaat u ermee akkoord dat u zich houdt aan de Voorwaarden en relevante wet- en regelgeving en enige overige regels die betrekking hebben op de specifieke situatie.

1.2. Indien u niet akkoord gaat met deze Voorwaarden dient u het gebruik van onze Website direct te staken.

1.3. De Website en alle elementen daarop weergegeven, zoals maar niet beperkt tot merken, tekeningen, modellen, foto’s, teksten, illustraties, logo’s, iconen, graphics, producten en aanverwante producten zijn eigendom van ons, de aan ons aanverwante bedrijven, licentiegevers en/of content-aanbieders. Wij geven geen licentie aan de consument en/of derden, anders dan het recht om de Website te bezoeken.

1.4. In het licht van het voorgaande kunnen wij niet garanderen dat:

  • De inhoud accuraat of compleet is;
  • De inhoud up-to-date is;
  • De inhoud vrij van technische ongeregeldheden of fouten is;
  • De inhoud aangeleverd door derden juist is;
  • Uw toegang tot de Website altijd vrij zal zijn van onderbrekingen, fouten, virussen en andere schadelijke zaken.

2. Uw verplichtingen

Uw gebruik van de Website impliceert en garandeert dat:

2.1. U deze Voorwaarden hebt verkregen en hebt gelezen;

2.2. U de Website alleen zal gebruiken voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden en dat u niet handelt in het kader van uw beroep of bedrijf;

2.3. U in het bezit bent van Voorwaarden op een draagbaar medium, bijvoorbeeld op papier;

2.4. U meerderjarig bent of anderszins wettelijk gerechtigd bent om deze Website te bezoeken en te gebruiken en dat u op de hoogte bent van alle toepasselijke wet- en regelgeving;

2.5. U akkoord bent met de inhoud van deze Voorwaarden en geen bezwaar hebt tegen de inhoud;

2.6. U begrijpt dat uw gebruik van de Website impliceert dat u akkoord bent met de Voorwaarden.

3. Beperkingen

3.1. De volgende handelingen zijn expliciet niet toegestaan:

3.1.1. Gebruik maken van de Website voor commerciële doeleinden;

3.1.2. Pogen om de Website te onderbreken, in te breken, aan te passen, te vertalen, reverse engineren, af te breken, te stelen of om ongeoorloofd toegang te verschaffen. Het voorgaande geldt voor alle technieken en systemen waar de Website gebruik van maakt;

3.1.3. De Website te framen of hiernaar te linken zonder voorafgaande toestemming;

3.1.4. Pogen om verwijzingen naar rechten van intellectuele eigendom te verwijderen;

3.1.5. Onderdelen van de Website te kopiëren, reproduceren, opnieuw te publiceren, aan te passen of anderszins te verspreiden;

3.1.6. Onderdelen van de Website te “spiegelen”;

3.1.7. De Website op illegale wijze te gebruiken of om de Website te gebruiken op manier die de wet overtreedt of die op andere wijze leidt tot boetes, claims of aansprakelijkheden voor Emma Sleep of derden; of

3.1.8. De Website te bezoeken in jurisdicties waar dit verboden is.

3.2. Het is toegestaan om eenmalig een kopie op te slaan van de Website en in de inhoud, maar enkel voor informatief, niet-commercieel en persoonlijk gebruik en op voorwaarde dat uw gebruik geen afbreuk doet aan rechten van derden en dat u de inhoud niet openbaart op netwerken of in de media.

3.3. Wij behouden ons het recht voor om de Website doorlopend te ontwikkelen en waar nodig aan te passen. Onderdelen van de Website kunnen in dat kader tijdelijk of permanent worden verwijderd zonder voorgaande kennisgeving. 

4. Instemmen met de Voorwaarden

4.1. Door onze Website te gebruiken, bevestigt u dat u meerderjarig bent dan wel dat u wettelijk gezien in staat wordt geacht de Website te bezoeken. Indien u niet akkoord bent met de Voorwaarden of indien u wettelijk gezien niet in staat bent om in te stemmen, kunt u de Website niet gebruiken. U bevestigt hierbij dat u begrijpt dat wij ons niet richten op personen jonger dan 14 jaar.

4.2. Indien u als ouder of voogd instemt met het gebruik van de Website door de jongere die onder uw verantwoordelijkheid staat, bevestigt u dat de Voorwaarden te allen tijde in acht worden genomen door de jongere die de Website gebruikt.

5. Intellectuele eigendom

5.1. De Website en alle elementen daarop weergegeven, zoals maar niet beperkt tot merken, tekeningen, modellen, foto’s, teksten, illustraties, logo’s, iconen, graphics, producten en aanverwante producten zijn eigendom van Emma Sleep, de aan ons aanverwante bedrijven, licentiegevers en/of content-aanbieders. Emma Sleep geeft geen licentie aan de consument en/of derden, anders dan het recht om de Website te bezoeken. Elk ander gebruik is slechts toegestaan voor informatieve doeleinden en voor gebruik in de privésfeer. Elk ander gebruik is uitdrukkelijk verboden.

6. Links van derden

6.1. Onze Website kan links naar of onderdelen van websites van derden bevatten. Deze links zijn enkel opgenomen voor informatieve doeleinden. U kunt geen rechten ontlenen aan de inhoud van deze links of onderdelen.

6.2. Emma Sleep kan uitdrukkelijk niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud van websites van derden.

6.3. Het feit dat wij onderdelen van websites van derden delen, wil niet zeggen dat wij deze partijen steunen, aanbevelen of sponsoren. Het wil ook niet zeggen dat wij verbonden zijn aan deze partijen.

6.4. Wij hebben geen controle over de websites van derden.

6.5. Wij hebben bekeken of de websites waarnaar wij verwijzen geen inbreuk maken op rechten van derden of anderszins strijdig zijn met relevante wetgeving. Er rust geen verplichting op Emma Sleep om dergelijke websites permanent in de gaten te houden, zonder dat daartoe een concrete aanleiding bestaat. Indien er wel een aanleiding bestaat, zullen wij de links en/of onderdelen direct verwijderen.

6.6. Wij behouden ons het recht voor om links naar of onderdelen van websites van derden naar eigen goeddunken te verwijderen.

6.7. Indien een derde partij naar onze Website verwijst, wil dit niet zeggen dat er sprake is van steun, toestemming, sponsorschap, samenwerking of partnerschap tussen Emma Sleep en de derde partij. 

7. Beperking van aansprakelijkheid

7.1. Voor zover toelaatbaar onder relevante wetgeving zijn wij niet aansprakelijk voor de door u geleden schade, tenzij een van de gevallen zoals genoemd onder 7.2 zich voordoen.

7.2. Het voorgaande 7.1 is niet van toepassing op:

7.2.1. Verlies of schade als gevolg van opzet of grove nalatigheid van ons, onze directeuren en onze teamhoofden of als gevolg van opzettelijk handelen door onze hulppersonen; en/of

7.2.2. Verlies of schade door handelingen die de dood, lichamelijk letsel of ziekte veroorzaken of door het aannemen van een garantie of een aankooprisico of aansprakelijkheid die volgt uit relevante wetgeving.

8. Vrijwaring

8.1. U stemt ermee in om, op ons eerste verzoek, ons en onze partners, licentiegevers, gelieerde ondernemingen, aannemers, functionarissen, directeuren, werknemers, vertegenwoordigers en agenten te vrijwaren, te verdedigen, vrij te houden van vorderingen, schade, acties, verliezen, procedures, eisen, aansprakelijkheden, kosten en uitgaven (inclusief redelijke juridische kosten) die wij hebben geleden of redelijkerwijs hebben gemaakt als gevolg van of in verband met:

8.1.1. Nalatigheid of een opzettelijke inbreuk op de Voorwaarden;

8.1.2. Uw toegang tot de Website;

8.1.3. Nalatigheid, fouten of grove schuld; en/of

8.1.4. Nalatigheid of een grove overtreding van een wet of rechten van derden.

8.2. Tevens stemt u ermee in om ons naar uw beste kunnen te steunen in de verdediging in dergelijke situaties, bijvoorbeeld door het aanleveren van relevante informatie.

8.3. Wij behouden ons het recht voor om een schikking te treffen of om vorderingen te voldoen zonder hiertoe uw toestemming te hebben verkregen. 

9. Overige bepalingen

9.1. Deze Voorwaarden omvatten de gehele overeenkomst tussen u en Emma Sleep en hebben voorrang op enige andere afspraken die in dit kader zijn gemaakt.

9.2. Wij behouden ons het recht voor om deze Voorwaarden te wijzigen.

9.3. Op deze Voorwaarden en de rechten en verplichtingen die daaruit voortvloeien is uitsluitend Duits recht van toepassing.

9.4. Ieder geschil tussen partijen ter zake van deze Voorwaarden zal bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Duitsland.

9.5. De gehele of gedeeltelijke ongeldigheid van een of meer bepalingen van deze Voorwaarden brengt niet de nietigheid of vernietigbaarheid van de gehele set Voorwaarden met zich mee. Voor zover de bedoelde ongeldigheid betrekking heeft op een wezenlijk onderdeel van de relatie tussen partijen, zullen partijen in overleg vaststellen welke wijzigingen in de Voorwaarden noodzakelijk uit die ongeldigheid voortvloeien, waarbij zoveel mogelijk aansluiting gezocht zal worden bij de bedoeling van partijen zoals die uit deze Voorwaarden blijkt.