Emma Motion

Privacybeleid Emma Sleep
Versie: 04 februari, 2021

Dit is het privacybeleid van Emma Sleep (‘privacybeleid’). Dit privacybeleid is van toepassing op alle websites (‘website(s)’) en applicaties (‘app(s)’) die eigendom zijn van of beheerd worden door

Emma Sleep GmbH

Wilhelm-Leuschner-Str. 78, 60329 Frankfurt am Main, Duitsland

UK: support@emma-mattress.co.uk
FR: contact@emma-matelas.fr
DE: support@emma-matratze.de
NL: service@emma-matras.nl
Directeurs: Dr. Dennis Schmoltzi, Manuel Müller

Ingeschreven in het handelsregister van de rechtbank van Frankfurt onder het nummer: HRB 101705

E-mail: privacy@emma-sleep.com
Website: https://www.emma-sleep.com/

(hierna: ‘Emma Sleep’ of ‘we’, ‘wij’ of ‘ons’). In dit privacybeleid wordt uitgelegd hoe wij uw gegevens zoals hieronder gedefinieerd (‘persoonsgegevens’) verzamelen, opslaan, beschermen en delen, en met wie wij deze delen. Emma Sleep is de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens in de zin van artikel 4 punt 7 van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘GDPR’). We raden u aan om naast onze algemene gebruiksvoorwaarden ook dit privacybeleid te lezen.

1. Verzameling van persoonsgegevens

Onder persoonsgegevens wordt verstaan informatie over de persoonlijke of zakelijke omstandigheden van een geïdentificeerde of identificeerbare persoon (betrokkene – u). Een identificeerbare natuurlijke persoon is een persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificatiemiddel, zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online-identificatiemiddel of een of meer specifieke elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

2. Emma Motion

De Emma Motion detecteert uw behoeften en past zich aan voor een optimale nachtrust. De Emma Motion herkent of u op uw rug of zij slaapt of wanneer u niet in uw bed ligt. Op basis van de analyseresultaten past de Emma Motion zich aan de instellingen aan die voor die positie zijn ingesteld. Om de Emma Motion aan uw persoonlijke voorkeuren aan te passen, zullen wij de volgende persoonsgegevens moeten verwerken:

 • Houding tijdens de slaap (rug, zijkant)

3. Gebruik van persoonsgegevens

Voor zover van toepassing kunnen wij uw persoonsgegevens gebruiken om uw telefoon op de Emma Motion aan te sluiten. Om uw telefoon te verbinden met de Emma Motion moeten wij de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Naam en serienummer van het mobiele apparaat (verzonden via Bluetooth)

4. Openbaarmaking van uw persoonsgegevens

Ons beleid is om uw persoonsgegevens niet openbaar te maken, behalve in de uitzonderlijke omstandigheden die hieronder worden beschreven:
Dienstverleners – Wij kunnen uw persoonsgegevens doorgeven aan onze dienstverleners. Onze dienstverleners kunnen gevestigd zijn in andere landen dan het land waar de gegevens oorspronkelijk werden verzameld, met inbegrip van bestemmingen buiten de Europese Economische Ruimte (‘EER’). Het is mogelijk dat die landen niet dezelfde wetten inzake gegevensbescherming hebben als het land waar u de gegevens heeft verstrekt. Wanneer wij uw gegevens naar andere landen overdragen, zullen wij deze beschermen en voldoen aan de toepasselijke wettelijke vereisten die een adequate bescherming bieden voor de overdracht van gegevens naar landen buiten de EER.

Wij geven uw persoonsgegevens alleen door als het land waaraan de persoonsgegevens worden overgedragen, een besluit van de Europese Commissie heeft gekregen waarbij de bescherming als passend wordt erkend; of als wij geschikte waarborgen hebben opgezet met betrekking tot de gegevensoverdracht, bijvoorbeeld als wij modelcontractbepalingen met de ontvanger hebben gesloten of als de ontvanger partij is bij bindende bedrijfsvoorschriften.

Onze app is ontworpen en ontwikkeld door Applaunch GmbH, (‘Applaunch’), Pacellistraße 4, 80333 München en haar dochteronderneming Applaunch Bangalore pvt. Ltd. gevestigd in 109, 2nd Floor, C-01, 27th Main Road, Sector 2 HSR Layout, Bangalore, KA, India. Het kan zijn dat wij uw persoonsgegevens met deze dienstverleners delen. We doen dat echter alleen voor het uitvoeren van deze functies en het leveren van dergelijke diensten en mits inachtneming van de vereiste contracten voor gegevensverwerking.

Wetshandhaving – We werken samen met de wetshandhavingsinstanties indien en voor zover dit in overeenstemming is met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Dit kan het bewaren of openbaar maken van uw persoonsgegevens omvatten, met inbegrip van uw registratiegegevens, indien wij te goeder trouw geloven dat het noodzakelijk is om te voldoen aan een wet of voorschrift, of wanneer wij geloven dat openbaarmaking noodzakelijk is om te voldoen aan een gerechtelijke procedure, een gerechtelijk bevel of een juridisch verzoek; om fraude, veiligheid of technische kwesties aan te pakken; of om onze rechten of eigendommen te beschermen.

Het verzamelen en verwerken van de in de vorige paragraaf genoemde persoonsgegevens is, al naargelang het geval, gebaseerd op artikel 6 lid 1 (f) van de GDPR (volgens artikel 6 lid 1 (f) van de GDPR is de verwerking van persoonsgegevens rechtmatig indien dit noodzakelijk is voor de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke (Emma Sleep), tenzij de belangen of fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene (u) zwaarder wegen. Ons gerechtvaardigd belang is om onze rechten conform artikel 6 lid 1 (c) af te dwingen en te beschermen (noodzakelijk om te voldoen aan de wettelijke verplichting van de verwerkingsverantwoordelijke (Emma Sleep)).

Zakelijke overdrachten – In het geval dat Emma Sleep of een van onze partnerbedrijven betrokken is bij een faillissement, fusie, overname, reorganisatie of verkoop van activa, kunnen uw gegevens in het kader van die transactie worden overgedragen indien en voor zover dit in overeenstemming is met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Het verzamelen en verwerken van de in de vorige paragraaf genoemde persoonsgegevens is gebaseerd op artikel 6 lid 1 (f) van de GDPR. Volgens artikel 6, lid 1 (f) van de GDPR is de verwerking van persoonsgegevens rechtmatig indien dit noodzakelijk is voor de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke (Emma Sleep), tenzij de belangen of fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene (u) zwaarder wegen. Ons gerechtvaardigd belang is dat wij onze verplichtingen in verband met een dergelijke transactie kunnen nakomen.

Niet-persoonlijke informatie – Wij kunnen uw geaggregeerde of anderszins niet-persoonlijke informatie delen of openbaar maken met derden voor industrieanalyse en demografische profilering.

5. Kinderen

Onze website/app is niet bedoeld voor kinderen onder de 16 jaar. Wij verzamelen geen persoonsgegevens van kinderen onder de 16 jaar, althans niet bewust. Kinderen die ten minste 16 jaar oud zijn, kunnen de website/app gebruiken onder voorbehoud van voorafgaande toestemming voor het verzamelen en verwerken van hun persoonsgegevens zoals beschreven in dit privacybeleid. 

6. Veiligheid

Hier bij Emma Sleep zijn we er trots op dat we commercieel gezien redelijke veiligheidsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te helpen beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik en ongeoorloofde toegang of openbaarmaking. We gebruiken redelijke veiligheidsmaatregelen om de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te beschermen, zoals beveiligde servers die gebruikmaken van firewalls. Wij maken gebruik van toegangscontrolemechanismen om ervoor te zorgen dat alleen geautoriseerd personeel uw persoonsgegevens kan inkijken. Helaas is geen enkele website of internetoverdracht ooit volledig 100% veilig en zelfs wij kunnen niet garanderen dat onbevoegde toegang, hacking, gegevensverlies of andere inbreuken nooit zullen voorkomen. U kunt echter zelf een paar kleine dingen doen om uw gegevens veilig te houden. Zorg ervoor dat u na gebruik uit uw account uitlogt. Deel uw wachtwoord met niemand anders. 

7. Wijzigingen in dit beleid

Naarmate Emma Sleep evolueert, kan het zijn dat we ook dit privacybeleid van tijd tot tijd herzien. Van toepassing op ons gebruik van uw persoonsgegevens is de meest recente versie van het beleid. Deze is altijd te vinden op https://emma-motion.be/pages/privacybeleid. Als wij een wijziging in dit privacybeleid aanbrengen die, naar ons eigen goeddunken, wezenlijk is, kan het zijn dat wij u hiervan op de hoogte brengen. Dat kan via een e-mail naar het mailadres dat aan uw account is gekoppeld of door in Emma Sleep zelf een bericht te delen. Door de website en/of de app te blijven bezoeken of gebruiken nadat deze wijzigingen van kracht zijn geworden, verklaart u zich ermee akkoord dat u aan het herziene privacybeleid gebonden bent.

8. Uw rechten

U heeft bepaalde rechten aangaande uw persoonsgegevens en wij als verwerkingsverantwoordelijke staan als volgt in voor de naleving van deze rechten:

 • U heeft te allen tijde gratis toegang tot en inzage in uw persoonsgegevens die wij als verwerkingsverantwoordelijke in ons bezit hebben.
 • U kunt verzoeken om correctie en/of verwijdering en/of afscherming van uw persoonsgegevens, al naargelang het geval.
 • U kunt verzoeken om beperking van de gegevensverwerking.
 • Wanneer persoonsgegevens worden verwerkt op basis van uw toestemming, kunt u uw toestemming te allen tijde intrekken door contact met ons op te nemen.
 • U heeft het recht om de u betreffende persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat. Op uw verzoek zullen wij uw persoonsgegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke doorgeven.

Om een van de in deze sectie genoemde rechten uit te oefenen of indien u vragen, opmerkingen of verzoeken heeft met betrekking tot de verzameling, de verwerking of het gebruik van uw persoonsgegevens, kunt u contact met ons opnemen via

UK: support@emma-mattress.co.uk
FR: contact@emma-matelas.fr
DE: support@emma-matratze.de
NL: service@emma-matras.nl

U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit.

Dit privacybeleid werd voor het laatst bijgewerkt op 17 december 2020.

“Emma Motion Website” Privacybeleid

Versie: 04 februari, 2021

U leest de Privacybeleid ("Privacybeleid") die van toepassing is op de website van Emma Sleep (de “Website”). De Website is eigendom en wordt beheerd door:

Emma Matratzen GmbH, Wilhelm-Leuschner-Str. 78, 60329 Frankfurt am Main, Duitsland (hierna ook wel: “Emma Sleep”, “wij” of “ons”). Deze Privacybeleid beschrijft hoe wij persoonsgegevens van onze gebruikers en bezoekers (“u”) verzamelen, opslaan, beschermen en delen. Emma Sleep is de verantwoordelijke zoals bedoeld in artikel 4(7) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”). Wij adviseren u om deze Privacybeleid goed door te lezen voordat u onze Website gebruikt. Tevens verwijzen wij naar onze algemene voorwaarden die u kunt vinden op https://emma-motion.be.

1. Verzameling en verwerking van persoonsgegevens

Hieronder informeren wij u over de persoonsgegevens die wij van u verwerken. Een persoonsgegeven is elk gegeven waarmee wij u kunnen identificeren of waardoor u identificeerbaar bent. Iemand is direct of indirect identificeerbaar door “identifiers” zoals een naam, identificatienummer, locatie, online identifier of factoren die informatie weergeven over uw fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit.

1.1. Logging en gebruiksgegevens

Onze servers slaan automatisch informatie op over uw gebruik van de Website (“logging en gebruiksgegevens”) zodat wij onze Website kunnen verbeteren. Deze informatie bestaat uit uw IP adres, browser type, domein, bezochte pagina’s, tijd van toegang, uw mobiele netwerk en zoektermen. Een IP adres is een nummer dat is verbonden aan uw verbinding met het internet, uw internetserviceprovider, uw bedrijf of uw universiteit.

De verwerking van deze gegevens kan worden gebaseerd op artikel 6 lid 1 sub f AVG: onze gerechtvaardigde belangen om de Website te beheren, te verbeteren en te beschermen. Logging en gebruiksgegevens worden verwijderd wanneer deze niet langer nodig zijn voor de doelen waarvoor ze verzameld zijn en in elk geval na 7 dagen.

1.2. Correspondentie

1.2.1. Nieuwsbrief

Wij sturen u nieuwsbrieven en andere direct marketing indien u daartoe toestemming hebt gegeven. Zodra u zich inschrijft, sturen wij u een link per e-mail waarmee u uw inschrijving kunt bevestigen. Indien u uw inschrijving niet bevestigt, worden uw gegevens niet gebruikt om u direct marketing te sturen. U hebt altijd het recht om uw toestemming weer in te trekken via de link onderaan de direct marketing.

1.2.2. Direct marketing

Wij mogen uw emailadres gebruiken voor het verzenden van reclame ten aanzien van onze eigen, soortgelijke producten en diensten. Indien u niet langer berichten van ons wilt ontvangen, kunt u altijd bezwaar maken. Dit kunt u doen via de uitschrijflink onderaan de e-mails.

1.2.3. Analyse van uw online gedrag

Wanneer we uw gegevens gebruiken voor het verzenden van nieuwsbrieven en direct marketing, analyseren we uw onlinegedrag. We houden bij waar u op klikt en wat u opent, welke pagina’s u bezoekt en hoelang u daar blijft. Voor meer details verwijzen we naar 4.3. Deze verwerkingen stellen ons in staat om conclusies te trekken op basis van uw gedrag, om onze diensten te verbeteren en om ervoor te zorgen dat u enkel berichten ontvangt die relevant voor u zijn. Indien u uw toestemming wil intrekken, kunt u uw instellingen wijzigen en zal de verwerking niet langer plaatsvinden.

Deze verwerking vindt plaats op basis van uw toestemming: artikel 6 lid 1 sub a AVG en artikel 7 AVG.

1.3. Simple Notification Service (SNS)

Wij verwerken de door u aangeleverde informatie, inclusief uw telefoonnummer, indien u toestemming geeft voor SNS notificaties/SMS. Deze berichten geven u informatie over speciale aanbiedingen of andere relevante berichten. U kunt het type berichten aanpassen door uw instellingen aan te passen. U kunt altijd bezwaar maken. Dit kunt u doen door in te loggen en uw instellingen te wijzigen, of door te klikken op de links in het bericht.

Deze verwerking vindt plaats op basis van uw toestemming: artikel 6 lid 1 sub a AVG en artikel 7 AVG.

1.4. Mobile Device Identifiers

Indien u onze Website bezoekt met een mobiele telefoon of een ander mobile apparaat, inclusief iPads en tablets, verwerken wij de mobile device identifier en uw IP adres. Wij kunnen deze koppelen aan accounts met hetzelfde identifier nummer. Wij verwerken ook uw apparaat type, telefoonnummer, land en andere informatie die u met ons deelt, zoals uw naam, locatie of emailadres.

Indien u daarvoor kiest, verwerken wij ook uw locatie en slaan wij de coördinaten van uw apparaat op om u bepaalde diensten te kunnen aanbieden. Ook kunnen wij deze informatie gebruiken om de Website aan te passen naar uw voorkeuren. U kunt uw instellingen beheren via uw account; u kunt deze altijd aanpassen. Als u daarvoor kiest, kunnen wij nog steeds uw locatie bepalen op basis van uw IP adres (stad, provincie en land).

De verwerking van deze gegevens kan worden gebaseerd op artikel 6 lid 1 sub f AVG: onze gerechtvaardigde belangen om de Website te beheren, te verbeteren en te beschermen.

1.5. Klantenservice

Indien u contact met ons opneemt, verwerken wij uw emailadres en IP adres. Ook verwerken wij de informatie die u nog meer met ons deelt via uw berichten.

De verwerking van deze gegevens kan worden gebaseerd op artikel 6 lid 1 sub b AVG: de uitvoering van onze overeenkomst met u.

1.6. Overige verwerkingen

Voor zover relevant verwerken we ook de volgende informatie voor de volgende doeleinden: 

 • Informatie om de beschikbaarheid, user flow en het uiterlijk van de Website te verbeteren;
 • Om u te kunnen informeren over producten of diensten waar u om heeft verzocht;
 • Om fraude te voorkomen en te onderzoeken en om de naleving van onze algemene voorwaarden te controleren;
 • Om onze Website te kunnen verbeteren op basis van specifieke input;
 • Om contact met u op te nemen, werkzaamheden uit te voeren en u anderszins te helpen;
 • Om content aan te passen op basis van uw interesses (zie ook 4 over Cookies);
 • Om aanbiedingen met u te delen; en
 • Om informatie over u te delen met derden (zie ook 2).

Deze verwerkingen kunnen worden gebaseerd op artikel 6 lid 1 sub f AVG: onze gerechtvaardigde belangen zoals hierboven genoemd.

2. Delen van persoonsgegevens

Ons uitgangspunt is dat wij uw persoonsgegevens enkel delen met derden voor zover dit noodzakelijk is in het kader van onderstaande situaties:

2.1. Service Providers

Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met onze service providers. Deze partijen kunnen zich bevinden in een ander land dan waarin de persoonsgegevens zijn verzameld, inclusief landen buiten de EEA. Deze landen beschikken niet altijd over dezelfde beschermingsmechanismen als de EEA. Indien wij uw persoonsgegevens delen met landen buiten de EEA, houden we ons aan de geldende regelgeving en zorgen we ervoor dat uw persoonsgegevens goed beschermt blijven.

Zo delen wij alleen gegevens met landen die een adequaatheidsbesluit hebben verkregen of wanneer we op een andere wijze passende maatregelen hebben kunnen nemen; zoals modelcontracten of bindende bedrijfsregels.

Wij delen uw persoonsgegevens alleen met deze partijen voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de door u verzochte diensten of in het kader van onze overeenkomst met u. Wij delen geen persoonsgegevens voor marketingdoeleinden. Deze verwerking kan worden gebaseerd op artikel 6 lid 1 sub f AVG: onze gerechtvaardigde belangen zoals hierboven genoemd.

2.2. Rechtsvordering

Wij geven gevolg aan handhavingsverzoeken van autoriteiten voor zover dit noodzakelijk is om te voldoen aan onze wettelijke plichten. In die gevallen kunnen we uw persoonsgegevens delen of juist langer bewaren, bijvoorbeeld omdat dit noodzakelijk is in het kader van een procedure, rechterlijk verzoek, in het kader van fraude, beveiliging of technische problemen of om onze rechten te beschermen.

Deze verwerking kan worden gebaseerd op artikel 6 lid 1 sub f AVG: onze gerechtvaardigde belangen, namelijk om onze rechten en belangen te beschermen of op artikel 6 lid 1 sub c AVG: noodzakelijk in het kader van een wettelijke plicht die op ons rust.

2.3. Aan- of verkoop van (delen van) bedrijven

Indien Emma Sleep betrokken is bij of onderdeel uitmaakt van een faillissement, fusie, overname, reorganisatie of verkoop, kunnen uw persoonsgegevens worden gedeeld met de relevante partijen. Deze verwerking kan worden gebaseerd op artikel 6 lid 1 sub f AVG: onze gerechtvaardigde belangen om te voldoen aan onze verplichtingen in dat specifieke geval.

2.4. Informatie niet zijnde persoonsgegevens

Wij kunnen informatie delen die niet wordt aangemerkt als een persoonsgegeven, bijvoorbeeld marktanalyses, demografische profilering en onderzoek.

3. Opslag- en bewaartermijnen

Wij gebruiken AWS, een derde partij die voor ons hosting-activiteiten uitvoert. AWS wordt aangeboden door Amazon Web Services EMEA Sàrl, 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg. Uw persoonsgegevens worden enkel opgeslagen op servers in de EEA, met name in Duitsland. AWS is gebonden aan een verwerkersovereenkomst en dient op basis daarvan te voldoen aan concrete vereisten. U kunt de Privacybeleid van AWS hier vinden: https://aws.amazon.com/privacy/. Tenzij wij u anders informeren, verwerken wij uw persoonsgegevens enkel om de doelen waarvoor ze zijn verzameld, te verwezenlijken. Wij slaan uw persoonsgegevens niet langer op dan noodzakelijk is voor die doelen.

4. Cookies

Cookies zijn kleine bestanden die de aanbieder van een website op de apparatuur van een bezoeker plaatst. Bijvoorbeeld op een computer, telefoon of tablet. Met cookies kan informatie worden verzameld of opgeslagen over het websitebezoek of over (het apparaat van) de gebruiker.

De cookies die wij gebruiken, stellen ons in staat om te begrijpen hoe u omgaat met onze diensten. Deze cookies slaan informatie op over uw bezoek aan de Website, uw identiteit en uw voorkeuren. Door deze cookies kunnen wij onze diensten verbeteren.

Indien u niet wenst dat wij uw persoonsgegevens verwerken voor voornoemde doeleinden, kunt u cookies blokkeren via de browser- of apparaat instellingen. Indien u dit doet, kan het wel zo zijn dat de Website minder goed werkt doordat de cookies niet kunnen functioneren.

Met “cookies” worden alle soorten technieken bedoeld die wij in dat kader gebruiken, zoals maar niet beperkt tot “web beacons” of "pixel tags".

4.1. Noodzakelijke en functionele cookies

Sommige cookies zijn noodzakelijk om de Website te laten functioneren en kunnen niet worden geweigerd. Zonder deze cookies bent u namelijk niet in staat om de Website goed te gebruiken. Ook verbeteren wij onze Website met behulp van noodzakelijke en functionele cookies.

De verwerking van deze gegevens kan worden gebaseerd op artikel 6 lid 1 sub f AVG: onze gerechtvaardigde belangen om de Website te beheren, te verbeteren en te beschermen. Deze informatie wordt opgeslagen voor de duur van uw browsersessie.

4.2. Tracking cookies en advertentie cookies

Deze cookies helpen ons met het analyseren van Websitegebruik voor verbeter- en ontwikkeldoeleinden. Ook worden ze gebruikt voor advertentiedoeleinden, bijvoorbeeld om advertenties aan u te laten zien die aansluiten bij uw interesses.

Indien u niet wenst dat wij uw persoonsgegevens verwerken voor voornoemde doeleinden, kunt u cookies blokkeren via de browser- of apparaat instellingen. Indien u dit doet, kan het wel zo zijn dat de Website minder goed werkt doordat de cookies niet kunnen functioneren.

Deze verwerking vindt plaats op basis van uw toestemming: artikel 6 lid 1 sub a AVG en artikel 7 AVG. U kunt uw toestemming altijd intrekken via de instellingen op de Website.

4.3. Hoe gebruiken wij cookies?

Wij gebruiken verschillende soorten cookies voor verschillende doeleinden.

De verschillende benamingen kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd; al onze cookies zijn echter onder te verdelen in de volgende categorieën: 

Cookie functie 
Cookie doel 
NoodzakelijkDeze cookies zijn nodig om de Website naar behoren te laten werken. Ze stellen u in staat om de Website te bezoeken, u te verplaatsen en toegang te verkrijgen tot verschillende pagina’s en diensten. Deze cookies kunnen niet worden geweigerd. 
Analytics en onderzoek
De Website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van derden die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van "prestatiecookies" om te analyseren hoe u de Website en services gebruikt. De informatie die door de cookie wordt gegenereerd over uw gebruik van de Website en services (inclusief uw IP-adres) wordt verzonden naar en opgeslagen door Google op servers in de Verenigde Staten. Deze Website maakt gebruik van Google Analytics met de extensiecode "gat._anonymizeIp ()"; daarom worden alleen verkorte IP-adressen verder verwerkt, zodat een directe verbinding met de individuele gebruiker wordt geëlimineerd. Uw IP-adres wordt vooraf door Google ingekort (d.w.z. het laatste octet van het IP-adres wordt geanonimiseerd) binnen lidstaten van de Europese Unie of in de EEA.
 
Google zal het IP-adres dat door uw browser wordt verzonden onder Google Analytics niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van Google Analytics voorkomen door cookies uit te schakelen in het instellingenscherm van de browser. U kunt de opslag van cookies voorkomen door de juiste instellingen in uw browsersoftware te selecteren; We moeten u er echter op wijzen dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze Website volledig kunt gebruiken. U kunt voorkomen dat Google de gegevens opslaat die door de cookie worden gegenereerd en die betrekking hebben op uw gebruik van de Website en services (inclusief uw IP-adres), of deze gegevens verwerkt door de volgende browserplug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is via Google via de volgende link : http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

Voor meer informatie verwijzen we nu naar: 

- Google's Privacybeleid

- Google Analytics Help pages
Functionaliteit 
Deze cookies onthouden uw voorkeuren en helpen ons om de Website te verbeteren. 
Beveiliging 
Deze cookies helpen ons om incidenten te herkennen en phishing en scamming te voorkomen. 
Website 
Deze cookies helpen ons om uw ervaringen met de Website te optimaliseren door middel van plugs, video’s en social media links. Hierdoor kunt u makkelijker informatie delen. In sommige gevallen worden cookies van derden op uw apparaat opgeslagen. Voor de verwerkingen die daarna worden uitgevoerd zijn wij niet verantwoordelijk. Wij verwijzen u naar de policies van deze partijen: 

- Twitter: https://twitter.com/privacy

- Facebook: https://www.facebook.com/policy.php

- YouTube: http://www.google.co.uk/intl/en/policies/privacy/
PerformanceWij gebruiken ook cookies om ervoor te zorgen dat de Website optimaal werkt. Ze helpen u om de Website te bezoeken en verschillende pagina’s te openen. 

5. Kinderen

Onze Website is expliciet niet gericht aan kinderen onder de 14 jaar. Het is niet onze bedoeling om persoonsgegevens van deze betrokkenen te verwerken. Kinderen ouder dan 14 jaar mogen deze Website enkel gebruiken na expliciete toestemming. 

6. Beveiliging

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen die aansluiten bij onze verwerkingsactiviteiten en die uw persoonsgegevens moeten beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik en ongeoorloofde toegang. Voorbeelden van de maatregelen die wij nemen zijn firewalls en toegangsmechanismen. Wij kunnen echter niet garanderen dat de Website 100% vrij zal zijn van incidenten. 

7. Links naar websites van derden 

Onze Website bevat links naar websites van derde partijen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites van derden, de services die zij aanbieden of de manier waarop zij persoonsgegevens verwerken.

8. Wijzigingen

Wij hebben het recht om deze Privacybeleid van tijd tot tijd te wijzigen. De meest recente versie zal altijd beschikbaar zijn op deze Website. Indien u onze diensten blijft gebruiken, gaat u akkoord met en bent u gebonden aan die versie.

9. Uw rechten 

U heeft verschillende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

 • U heeft het recht op inzage.
 • U kunt ons verzoeken om uw persoonsgegevens aan te passen, te verwijderen of de verwerking op te schorten.
 • U kunt bezwaar maken tegen de verwerking.
 • U kunt uw toestemming altijd intrekken indien de verwerking daarop is gebaseerd.
 • indien onze verwerkingsactiviteiten gebaseerd zijn op uw toestemming of op de uitvoering van een overeenkomst en via geautomatiseerde procedés worden verricht, heeft u het recht om persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en over te (laten) dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.

Om een beroep te doen op uw rechten kunt u contact met ons opnemen via support@emma-motion.be

In aanvulling op het voorgaande heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de relevante toezichthoudende autoriteit.

Deze Privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op 04 februari, 2021.